Landstede Groep

Ouder/Verzorger

Jongvolwassenen leren steeds meer eigen keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor beslissingen die ze nemen. Bij mbo Menso Alting begeleiden en stimuleren we onze studenten in deze ontwikkeling. Zo kunnen we ze, net als u als ouders of verzorgers, voorbereiden op een zelfstandig leven.

We vinden het belangrijk u te informeren over ons mbo en onze werkwijze, zodat u betrokken kunt zijn bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind en weet u wat u kunt verwachten van onze school.

Ouderportaal

Om in te loggen op het ouderportaal, klik hier. U logt in onder Landstede Groep omdat mbo Menso Alting onderdeel is van Landstede Groep.

Wilt u meer lezen over over onderstaande onderwerpen, klik dan op de titel om de pdf te openen:

Afwezigheid in de les
Handleiding eduarte
Beknopte handleiding ouderportaal

Digitaal ondertekenen BPV-overeenkomst 

Voor het ondertekenen van de BPV-overeenkomst (Beroepspraktijkvorming/Stage) maken wij gebruik van digitaal ondertekenen. De overeenkomst wordt gemaild naar het bij ons bekende e-mailadres. Via de link in de e-mail wordt u doorgelinkt naar de te ondertekenen overeenkomst. U kunt de overeenkomst ondertekenen met een muis of touchscreen. Na ondertekening krijgt u de getekende overeenkomst in uw e-mail. Tip: indien u geen handtekening ziet in het ondertekende document, sla het document eerst op voordat u het opent.
Klik hier voor de uitgebreidere uitleg digitaal ondertekenen.

Individuele ontwikkeling

De individuele ontwikkeling van de student staat centraal bij mbo Menso Alting. Bij iedere student kijken we wat hij of zij nodig heeft bij het volgen van de opleiding. Dat verschilt per student, daarom houden we de lijntjes kort en zijn er regelmatig een-op-een gesprekken met de studenten. Uiteraard voldoen we ook aan de kwaliteitseisen van de overheid.

Persoonlijke loopbaancoach

Iedere student bij Menso Alting krijgt een persoonlijke loopbaancoach toegewezen. Deze coach begeleidt de student bij de voortgang van de studie, de persoonlijke ontwikkeling en is ook voor ouders het eerste aanspreekpunt omtrent de studie.

Vaardigheden en kennis

Regelmatig toetsen we de vaardigheden en kennis van de studenten. Op het mbo zijn er twee soorten toetsen: Kwalificerende examinering (summatieve toetsing) en Ontwikkelingsgerichte toetsen (formatieve toetsing).

Kwalificerende examinering
Met de kwalificerende examinering stimuleren we, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, de zelfstandigheid van de student. Zo verwachten we steeds meer van de student zelf en moet er ook naast de schooluren worden geleerd en gewerkt. Onze studenten krijgen geen huiswerk, maar werken zelfstandig volgens gemaakte werkafspraken, prestaties, opdrachten en bewijzen. Dat noemen we summatieve toetsing. Uiterlijk na tien schooldagen maken we de resultaten van deze toetsen bekend.

Ontwikkelingsgerichte toetsen
Ontwikkelingsgerichte toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van de student. Hierdoor wordt duidelijk op welk gebied uw kind zich nog verder kan ontwikkelen. Voor deze toetsen moet worden geleerd. De loopbaancoach bespreekt de resultaten en ontwikkelingskansen met de student.

Bindend studieadvies

Je krijgt  in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit advies wordt bij meerjarige opleidingen tussen negen en twaalf maanden en bij eenjarige opleidingen tussen drie en vier maanden na de start van je opleiding gegeven. Dit advies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies is er de verwachting dat je je in de huidige opleiding kan doorontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar. Een negatief advies geeft aan dat de huidige opleiding niet aansluit bij jouw mogelijkheden. Samen met de coach volg je vanaf de start van de opleiding je eigen ontwikkeling, leerpunten, planning en studievoortgang. Jullie bespreken regelmatig hoe de opleiding je bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Deze gesprekken worden vastgelegd in onze digitale leeromgeving en zijn ook voor jou inzichtelijk. Laat je weinig of geen ontwikkeling binnen je opleiding zien? Dan maken jullie afspraken met elkaar over welke concrete inspanningen jijzelf en wij als school leveren zodat je je opleiding succesvol kunt voortzetten. Deze afspraken worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst (‘waarschuwing’); hierin staat ook wanneer deze afspraken worden geëvalueerd. Natuurlijk krijg je voldoende tijd om een positieve ontwikkeling te laten zien. Het (positief of negatief) bindend studieadvies wordt door de coach gegeven tijdens een studievoortgangsgesprek en is dus onderdeel van een continue en zorgvuldige studiebegeleiding. Het BSA is besproken in het onderwijsteam en het besluit heeft instemming van het onderwijsteam. Ontvang je een positief studieadvies dan kun je je opleiding voortzetten. Bij een negatief studieadvies kun je niet verder met je opleiding en kijken we samen met jou naar een opleiding die beter aansluit bij wat jij wilt en wat bij je past.

Identiteit

Onze school heeft een overtuigd christelijke identiteit. We weten dat we afhankelijk zijn van God. Ook in het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar wat het christelijk geloof en de christelijke waarden voor ons betekenen, binnen de beroepspraktijk en in de maatschappij.

Schooltijden

Ieder cursusjaar bestaat uit vier lesblokken, het lesrooster wisselt per lesblok. Doorgaans wordt het lesrooster een week voorafgaand aan het nieuwe lesblok aan onze studenten bekendgemaakt. De eerste les begint om 9.00 uur, de laatste les eindigt uiterlijk om 17.00 uur.

Roosterwijzigingen zijn niet te voorkomen, maar proberen we wel te beperken. Als er toch sprake is van lesuitval, dan communiceren we dat zo vroeg mogelijk. Studenten zijn verplicht alle schoolactiviteiten bij te wonen, daarvoor is ook getekend in de onderwijsovereenkomst.

Verlof en leerplicht

Wilt u meer weten over verlof en leerplicht? Hier vindt u regels omtrent schoolverlof. De regionale regels staan op deze website.

Financiële ondersteuning

Als uw zoon of dochter een BOL-opleiding gaat volgen en het voor u moeilijk is om de aanvullende kosten, zoals lesmaterialen, te betalen, dan zijn daar regelingen voor.

Bij het bestellen in de mbo webshop kunt u een "knop" aanklikken waarbij  financiële ondersteuning aangevraagd wordt. De debiteurenadministratie van de Landstede Groep zal dit oppakken.

Eigen verantwoordelijkheid

In principe bespreken we onderwijszaken altijd met de student en spreken we studenten aan op het nemen van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Is uw kind nog geen 18 jaar, dan moet één van de ouders of verzorgers de officiële overeenkomsten ondertekenen. Studenten van 18 jaar of ouder zijn volgens de Nederlandse wetgeving meerderjarig en dus verantwoordelijk voor eigen handelen. Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de meerderjarige student, verstrekken we persoonlijke informatie aan ouders of verzorgers. Als het wenselijk is, betrekken we u bij de studieontwikkeling van uw kind. 

Vragen?

Administratieve vragen over inschrijving, etc. kunt u stellen aan de studentenadministratie. Hiervoor kunt mailen naar info@mensoalting.net of bellen naar 088-850 87 75. De medewerkers verwijzen u door wanneer dat nodig is. Heeft u vragen omtrent het onderwijs van uw zoon of dochter? U kunt dan terecht bij de loopbaancoach van uw kind.