Onze onderwijskwaliteit

Binnen mbo Menso Alting vinden we het belangrijk dat studenten een kwalitatief goede opleiding volgen en tevreden zijn over de kwaliteit van hun onderwijs. Daarom investeren we veel tijd en energie in de kwaliteit van ons onderwijs.

Door de dialoog aan te gaan met onder meer onze studenten, het werkveld, de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie weten we wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag.

Kleine verbeterpunten pakken we meteen aan, voor grotere punten maken we een verbetertraject. Door - soms kortstondige en soms intensieve - verbetertrajecten werken we steeds aan het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs.

Naast studenttevredenheid vormen onder andere de vernieuwde kwaliteitsaspecten die de Onderwijsinspectie in haar toezichtkader hanteert ons uitgangspunt.

Luisteren naar studenten
Mbo Menso Alting hecht veel waarde aan de mening van studenten. In de gesprekken tussen studenten en hun coach komt niet alleen de eigen talentontwikkeling aan de orde, maar nadrukkelijk ook de kwaliteit van hun opleiding.

JOB Monitor
Elke twee jaar doen we mee aan de JOB-Monitor. Dit is een landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. In de JOB-Monitor 2020 scoorde mbo Menso Alting zowel met het algemeen rapportcijfer als met het gemiddelde opleidingscijfer hoger dan het landelijk gemiddelde.

De resultaten en aandachtspunten die uit de JOB Monitor naar voren komen, worden in studentenpanels besproken. Ook worden deze punten meegenomen in gesprekken tussen mbo-studenten van verschillende opleidingen en de leden van het College van Bestuur. Mbo Menso Alting heeft goede ervaringen met deze vorm van studenteninspraak: een informele vorm van overleg die zich richt op de dagelijkse schoolpraktijk van de mbo-studenten.

De uitkomsten en aandachtspunten uit verschillende gesprekken vormen input voor de beleidsactiviteiten van teams en eenheden. Hiermee leveren onze studenten actief een bijdrage aan de kwaliteit van hun onderwijs.

Onderwijsinspectie
De bevindingen van de Onderwijsinspectie staan in inspectierapporten. De rapporten over mbo Menso Alting vind je op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder de pagina van de Landstede Groep waar mbo Menso Alting een onderdeel van is.

Practoraten
Mbo Menso Alting wil een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector om de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Passend bij de afspraak binnen het mbo ‘Ieder mbo een practoraat’, is mbo Menso Alting partner in het Practoraat ‘Verschillen waarderen’ en is het Practoraat ‘Docentprofessionalisering’ opgezet.

Overige bronnen
Wij vinden het belangrijk om transparant en open te zijn over onze resultaten. Daarom vind je bij elke opleiding informatie over onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde (onder het kopje Beoordeling). Deze informatie komt van de onafhankelijke Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Daarnaast kun je via de volgende bronnen informatie vinden over onze prestaties en/of kwaliteit:

Jaarverslag Landstede Groep
Mbo Menso Alting maakt deel uit van Landstede Groep. Op de website van Landstede Groep vind je het meest recente jaarverslag en in het archief de jaarverslagen van eerdere jaren.

Jaarverslag Examinering
Het gezamelijke jaarverslag Examinering van Landstede MBO/ Mbo Menso Alting/StartCollege vind je via deze link. 

Keuzegids
Als onderdeel van de Landstede groep draagt Menso Alting bij aan de cijfers in de Keuzegids Mbo 2019. In de Keuzegids Mbo staat per vakgebied een uitgebreid overzicht van opleidingen, arbeidsmarktgegevens en een kwaliteitsvergelijking tussen mbo-scholen in Nederland. In 2 categorieën is Mbo Menso Alting de beste van Nederland: Verkoop, Handel & Ondernemen. Via de website Keuzegids kun je deze gids bestellen.

MBO Transparant: kwaliteit van het onderwijs
MBO Transparant is een website met informatie over de onderwijsprestaties van Mbo Menso Alting/Landstede MBO en andere mbo-scholen in Nederland. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke items, zoals:

 • tevredenheid van studenten/JOB-monitor
 • diplomaresultaat
 • jaarresultaat
 • aantal voortijdig schoolverlaters
 • tevredenheid over de instelling
 • financiële gegevens (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

  Deze gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en de studentenvakbond JOB. De site vergelijkt deze cijfers met de landelijke cijfers. Zo kun je de resultaten van Mbo Menso Alting/Landstede MBO eenvoudig vergelijken met andere mbo-scholen. Kijk voor onze prestaties op mbotransparant.nl

  BPV Monitor
  Mbo Menso Alting maakt gebruik van de BPV Monitor om haar kwaliteit over de beroepspraktijkvorming in beeld te hebben. Zo weten we waar we eventueel extra aandacht aan moeten besteden. De resultaten van de BPV Monitor vind je hier.