Samen met onze partners maken we het verschil

Onderwijs en werkveld vinden elkaar tijdens rondetafelgesprekken mbo Menso Alting

 Mbo Menso Alting leidt op tot vakspecialist, maar biedt vooral mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. ‘We zijn goed in de persoonlijke vorming van onze studenten vanuit onze christelijke identiteit. Essentieel hierbij is dat onze studenten weten hoe ze dit kunnen toepassen in hun leven en antwoord weten te geven op de veranderende samenleving. We moeten ons een leven lang ontwikkelen.’ Dat was één van de belangrijke uitkomsten van de rondetafelgesprekken die mbo Menso Alting dit voorjaar samen met het werkveld organiseerde. Doel: aanscherpen van de koers voor de komende jaren.

Wat kan mbo Menso Alting toevoegen aan het onderwijslandschap? Welke trends zien we en hoe spelen we hierop in? Kan mbo Menso Alting nog verder groeien? Enkele van de vragen waarover een groep van werkgevers, studenten, docenten en onderwijsdirecteuren zich eind maart en begin april hebben gebogen tijdens de rondetafelgesprekken van mbo Menso Alting in het Dominicanenklooster in Zwolle. Onderwerpen van gesprek waren onder andere: groei, de ontwikkeling van medewerkers en de vaardigheden van de student.

Groei met behoud van kleinschaligheid

Mbo Menso Alting kan qua studentenaantal nog groeien, met behoud van het kleinschalige karakter waarbij iedereen zich gekend voelt. Voor groei is verbetering van naamsbekendheid in en rond Zwolle nodig, bijvoorbeeld door intensiever samen te werken met vo-scholen en door prominent aanwezig te zijn op christelijke events. Vooroordelen inzake strengheid en intolerantie moeten weggenomen worden; oud-studenten ervaren de school juist als open, met ruimte voor ontwikkeling, aandacht voor het individu en voor christelijke waarden en normen. Groei betekent ook meer samenwerking met werkgevers en oud-studenten, waarmee voortdurend informatie en opvattingen worden uitgewisseld. Als laatste kan groei worden bereikt door het bieden van nascholing aan het werkveld in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Medewerkers met lef

Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden, zijn medewerkers met lef nodig die buiten bestaande systemen treden en die samenwerkingsverbanden aangaan met het werkveld. Medewerkers die erkennen dat ze niet zelf over alle kennis beschikken, maar die juist halen uit het eigen, zich voortdurend ontwikkelende netwerk met het werkveld. Een wendbare en innovatieve houding is essentieel: medewerkers moeten zich, net als de studenten, blijven ontwikkelen en de trends bijhouden van het werkveld, onder andere door docentenstages te volgen. De trends moeten worden doorvertaald in de lesstof.

 Studenten met gedragsvaardigheden

Van studenten wordt verwacht dat ze vaardigheden ontwikkelen op het gebied van reflecteren, de juiste vragen kunnen stellen, ondernemerschap, gastvrijheid en ICT. Het gaat, naast het opdoen van kennis, steeds meer over het toepassen van gedragsvaardigheden en het werken aan de persoonlijke vorming tijdens de opleiding. Studenten worden begeleid in hun persoonlijke vorming vanuit de christelijke identiteit bij het ontwikkelen van gedrag, houding en kennis op een zodanige manier dat ze zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Dat is nodig in een wereld die steeds andere en nieuwe eisen stelt aan de werknemer.

De toegevoegde waarde van Mbo Menso Alting

Zowel christelijke als niet-christelijke werkgevers werken graag met studenten van mbo Menso Alting. Daar ligt dus een extra toegevoegde waarde, maar welke is dat binnen de verschillende werkvelden?

Per werkveld werd de toegevoegde waarde van mbo Menso Alting besproken. Op welke vragen vanuit de samenleving geven we vanuit onze identiteit een antwoord. Dat is nog ontdekken en zoeken met elkaar. Te denken valt aan zorgstudenten gesprekken leren voeren rondom levensvragen, tegen de achtergrond van verschillende geloofsovertuigingen en culturen. Hen gesprekken leren voeren rondom ethische dilemma’s. Maar ook studenten leren zich verhouden tot algemene thema’s zoals zelfsturende teams en preventieve zorg. Studenten Onderwijs & Opvoeding leren hoe ze met kinderen een identiteitsgesprek kunnen voeren. Op het gebied van Handel & Commercie en Office & Management komen ook ethische dilemma’s aan de orde: zoals duurzaam ondernemen, koopzondagen en algemene thema’s zoals: het groeiend aantal zzp’ers en jobcarving.

De persoonlijke ontwikkeling van onze studenten van mbo Menso Alting is in alle werkvelden van toegevoegde waarde naast het opleiden tot vakspecialist. Wij willen persoonlijke vorming bewuster neerzetten en nog meer aandacht geven aan de manier waarop onze studenten de christelijke normen en waarden in de praktijk tot uiting kunnen brengen.

Het bestaansrecht van mbo Menso Alting ligt in het onderscheidend vermogen en de genoemde toegevoegde waarde die de school biedt. Het advies van de rondetafel-deelnemers: zoek je partners in het werkveld per sector die zich mét mbo Menso Alting willen onderscheiden. Samen maken we het verschil!

 

 

 

 

De uitkomsten van de rondetafelgesprekken worden meegenomen bij het opstellen van het strategisch meerjarenplan en de kaderbrief.