Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen altijd worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke schade, direct of indirect, van welke aard dan ook. Het gaat om schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie. Of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.